top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมในการควบคุมความดันโลหิตในผู้สูงอายุ ตำบลชา r2r 34
42 ผลการให้ทันตสุขศึกษาผ่านการสอนแปรงฟันแบบแห้งด้วยวิธีมอดิฟายด์แบสในผู้สูงอายุบ้านพุทธรักษา ตำบลโคกก่ r2r 36
43 การติดตามดูแลผู้ป่วยกระดูกต้นขาส่วนคอหัก โดยการดึงถ่วงน้ำหนักที่บ้าน r2r 37
44 การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านไร่แสนสุข ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 44
45 การพัฒนารูปแบบการจัดการระบบยาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำ r2r 34
46 การสอบสวนการเสียชีวิตสงสัยจากการรับประทานเห็ดพิษ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ พฤษภาคม 2561 r2r 41
47 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ที่มี r2r 44
48 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังระยะ r2r 53
49 ผลของการประเมิน Medication reconciliation โดยใช้ “ใบ Home med อัจฉริยะ” เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการส r2r 54
50 การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจวินิจฉัยวัณโรคปอดในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโดยวิธี AFB และวิธีตรวจทางอณูชีววิทยา r2r 50
51 ผลลัพธ์ของการพัฒนารูปแบบการจัดการโรคของผู้ป่วยคลินิก NCD ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอลืออำนาจ r2r 63
52 ผลลัพธ์การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืดแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลืออำนาจ r2r 51
53 ผลของการใช้สมุนไพรพอกเข่าผู้สูงอายุที่ข้อเข่าเสื่อมในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ อำเภอปทุม r2r 50
54 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบต่ออัตราการเกิดภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือดและค่ารักษาพย r2r 51
55 การพัฒนารูปแบบการดูแลมารดาหลังคลอดที่มีแผลฝีเย็บเพื่อลดอัตราการเกิดแผลฝีเย็บแยกและแผลฝีเย็บติดเชื้อโ r2r 51
56 การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย Sepsis ในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม r2r 49
57 การประเมินผลการปรับขนาดยาปฏิชีวนะในผู้ป่วย ที่มีการทำงานของไตบกพร่องที่นอนรักษาตัว ในโรงพยาบาลอำนาจเ r2r 40
58 การส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา r2r 43
59 ถังขยะกันลิง รุ่น ดันทุรัง r2r 42
60 Suction เก่าเป่าที่นอน (ลม) r2r 39
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 3 of 22

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249