top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 2O13: พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่ง อำ r2r 59
42 2O14: พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนโดยลูกฮัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล r2r 58
43 2O15: ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลดงมะยาง r2r 56
44 2O16: การบริหารความเสี่ยงของการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหว r2r 55
45 2O17: คนติดสุราในนิคมโรคเรื้อน : ภาพสะท้อนความรุนแรงเชิงโครงสร้าง วัฒนธรรม และความอ่อนแอเปราะบาง r2r 56
46 2O18: การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาผือ อำเภอ r2r 61
47 2O19: พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2 r2r 62
48 2O20: การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านไร่แสนสุข ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเ r2r 60
49 1O21: ปัจจัยและพฤติกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่ส่งผลต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกขอ r2r 56
50 PC1: ผลการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัสในงานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จัง r2r 55
51 PC2: การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย Alcohol ในภาวะ Alcohol withdrawal โรงพยาบาลชานุมาน อำเภอ r2r 59
52 PC3: “การจัดอาหารของโรงพยาบาลไม่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตการกินอาหารของผู้ป่วยเรื้อรังที่เข้ามารับการรักษ r2r 59
53 PC4: ผลของการปรับใช้ MEWS ในการดูแลต่อเนื่องระหว่างจุดคัดกรองผู้ป่วยและงานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาล r2r 62
54 PC5: ผลลัพธ์ของพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย sepsis ที่มารับบริการในโรงพยาบาลลืออำนาจ r2r 65
55 PC6: การพัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการผสมผสานศาสตร์ด้านกายภาพบำบัดและการแพทย์แผนไท r2r 59
56 PC7: การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ที่มาด้วยภาวะ acute exacerbation เพ r2r 59
57 PC8: การพัฒนาและการประเมินประสิทธิผลการใช้สมุดประจำตัวของผู้ป่วยโรคไตเสื่อมระยะ 3-4 ในโรงพยาบาลลืออำ r2r 59
58 PC9: การติดตามระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใช้ระดับ HbA1c ณ โรงพยาบาลลืออำนาจ ระห r2r 61
59 PC11: รูปแบบการจัดการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานแบบรุนแรงมาก (Extensively drug resistant TB ; X r2r 65
60 PC12: การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการเตรียมช่องปากผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงบริเวณส่วนศีรษ r2r 59
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 3 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249