top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
421 การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก ในหอผู้ป่วย กุมารเวชกรรม r2r 85
422 การพัฒนารูปแบบการจัดการภัยพิบัติจากอัคคีภัยที่เหมาะสมกับชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนแห่งหนึ่ง เขตตำบลโนนห r2r 85
423 CQIเรื่อง การศึกษาผลของโปรแกรมการบำบัดแบบปรับความคิดและพฤติกรรม(Cognitive Behavioral Therapy ) ในผู r2r 83
424 พัฒนาระบบรูปแบบการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอเ r2r 93
425 ผลของการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าในกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้ยาและสารเสพติด r2r 85
426 ประสิทธิผลการส่งเสริมการรักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดด้วยเซียมซีความสุข r2r 93
427 การเสริมสร้างแรงจูงใจของการออกกำลังกายแบบฟ้อนนกกาบบัว ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะซึมเศร้า โร r2r 91
428 “กดจุด..หยุดเสพ” ผลของการให้คำปรึกษาในผู้เสพผู้ติดยาเสพติดร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนเท้าต่อพฤติกรรมการ r2r 97
429 “จัดระบบยา LASA ดี๊ดี ชีวีปลอดภัย” การพัฒนาระบบป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาจากกลุ่มยา ชื่อพ้องมองคล้า r2r 169
430 พัฒนาการให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวต่อการลดระยะวันนอนของผู้ป่วยโรคเบาหวานในตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลป r2r 88
431 โครงการการจัดการปัญหายาเหลือใช้ในชุมชน โรงพยาบาล ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 236
432 การศึกษาการใช้ยา Metformin ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีการทำงานของไตบกพร่อง r2r 92
433 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัยอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 114
434 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดน้ำหนักใน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอปทุมราชวง r2r 95
435 การศึกษาผลของโครงการ “หนึ่งโครงการประเด็นปัญหาสุขภาพ” พัฒนารูปแบบการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอพนา จัง r2r 101
436 CQI เรื่อง การบำบัดด้วยการแก้ปัญหาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (Problem Solving Therapy for Patient with Maj r2r 110
437 การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมโดยใช้ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ r2r 96
438 การพัฒนาคุณภาพงานการให้ข้อมูลญาติผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยในระยะวิกฤตเพื่อลดความวิตกกังวล r2r 99
439 การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดอำนาจเ r2r 99
440 ทดสอบ r2r Administrator 193
 
« StartPrev2122NextEnd »
Page 22 of 22

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249