top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
81 ภาวะซึมเศร้าและบริบทชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายม อำเภอเมือง r2r 32
82 บทบาทผู้ดูแลในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 43
83 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีรสหวานที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคฟันผุของเด็กในศูนย r2r 22
84 การศึกษาสาเหตุการผิดนัดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุมเ r2r 44
85 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของประชาชนกลุ่ r2r 23
86 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ r2r 46
87 การพัฒนารูปแบบการยืดเส้นและการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อลดการบาดเจ็บระหว่างและหลังการออกกำลังกายโดยอาสาสมั r2r 40
88 พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการจัดการขยะและแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยชุมชน (ก r2r 51
89 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านหนองคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภ r2r 25
90 พฤติกรรมการออกกำลังกายและการบริโภคอาหารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเสนางคนิค r2r 40
91 การพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ใช้สารเสพติดที่มารับบริการในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัด โรงพยาบาลลื r2r 48
92 การพัฒนาแนวทางการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วย วัณโรคตำบลโคกกลาง r2r 43
93 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ด้วยการให้สุขศึกษาร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมโดยอาสาสมัครสาธารณสุ r2r 41
94 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. มีผลต่อการลดน้ำหนักของประชาชนที่มีภาวะอ้วนลงพุงโรงพยาบาลส r2r 40
95 ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมของผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกัน r2r 40
96 ประสิทธิผลของยาพอกสมุนไพรฤทธิ์เย็นเพื่อบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในเขตตำบลจานลาน อำ r2r 39
97 ผลของโปรแกรมห้าหอไม่ง้อบุหรี่ต่อความรู้ พฤติกรรม และค่าความจุปอดของผู้ติดบุหรี่ หมู่ 11 บ้านนาสะแบง r2r 41
98 ผลของการออกกำลังกายท่าฤาษีดัดตนต่อความอ่อนตัวและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุบ้านโพนเมือง อำเภอพนา จังหวัด r2r 42
99 รูปแบบการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจ r2r 41
100 ผลการพัฒนารูปแบบการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วมโดยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมส r2r 45
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 5 of 22

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249