top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Dashboard 2563
Main Menu

แบนเนอร์ 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
81 ภาวะซึมเศร้าและบริบทชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายม อำเภอเมือง r2r 67
82 บทบาทผู้ดูแลในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 75
83 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีรสหวานที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคฟันผุของเด็กในศูนย r2r 49
84 การศึกษาสาเหตุการผิดนัดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุมเ r2r 82
85 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของประชาชนกลุ่ r2r 48
86 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ r2r 74
87 การพัฒนารูปแบบการยืดเส้นและการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อลดการบาดเจ็บระหว่างและหลังการออกกำลังกายโดยอาสาสมั r2r 57
88 พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการจัดการขยะและแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยชุมชน (ก r2r 88
89 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านหนองคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภ r2r 45
90 พฤติกรรมการออกกำลังกายและการบริโภคอาหารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเสนางคนิค r2r 83
91 การพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ใช้สารเสพติดที่มารับบริการในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัด โรงพยาบาลลื r2r 74
92 การพัฒนาแนวทางการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วย วัณโรคตำบลโคกกลาง r2r 69
93 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ด้วยการให้สุขศึกษาร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมโดยอาสาสมัครสาธารณสุ r2r 64
94 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. มีผลต่อการลดน้ำหนักของประชาชนที่มีภาวะอ้วนลงพุงโรงพยาบาลส r2r 58
95 ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมของผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกัน r2r 73
96 ประสิทธิผลของยาพอกสมุนไพรฤทธิ์เย็นเพื่อบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในเขตตำบลจานลาน อำ r2r 61
97 ผลของโปรแกรมห้าหอไม่ง้อบุหรี่ต่อความรู้ พฤติกรรม และค่าความจุปอดของผู้ติดบุหรี่ หมู่ 11 บ้านนาสะแบง r2r 79
98 ผลของการออกกำลังกายท่าฤาษีดัดตนต่อความอ่อนตัวและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุบ้านโพนเมือง อำเภอพนา จังหวัด r2r 67
99 รูปแบบการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจ r2r 62
100 ผลการพัฒนารูปแบบการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วมโดยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมส r2r 64
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 5 of 22

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249