ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าข้อเขียน พนักงานราชการ ตำแหน่งจพ.ธุรการ Print
Written by นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร   
Thursday, 10 January 2019 14:08

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าข้อเขียน พนักงานราชการ ตำแหน่งจพ.ธุรการ  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบมาพร้อมนี้www.amno.moph.go.th/amno_new/files/prakat 10012562.pdf