ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม R2R Print
Written by r2r   
Wednesday, 23 January 2019 15:51

ขอเชิญอบรม R2R สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ จำนวน 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2562

รุ่นที่ 2 วันที่ 4-6 มีนาคม 2562

รายละเอียด