การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ(จพ.ทันตสาธารณสุข) Print
Written by งานการเจ้าหน้าที่   
Wednesday, 11 July 2018 16:25

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/tantasa.pdfการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ(จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน)

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/เน€เธญเธ_เธชเธฒเธฃเธ_เธฃเธฃเธ_เธธ.docเอกสารที่ต้องนำมาประกอบการรายงานตัว

Last Updated on Thursday, 12 July 2018 09:22