สรุปการประชุมเอดส์และวัณโรค Print
Written by กลุ่มงานควบคุมโรค   
Monday, 14 June 2010 15:03

เรียน  ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคและโรคเอดส์ทุกท่าน

          ตามที่กลุ่มงานควบคุมโรค ได้จัดประชุมเอดส์และวัณโรค  ในวันที่ 9 มิถุนายน 53  ไปแล้วนั้น

          กลุ่มงานควบคุมโรค    จึงขอสรุปการประชุมและส่งเอกสารการประชุมฯ มา  ณ  โอกาสนี้

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/AIDS&TB(1).rar

Last Updated on Monday, 14 June 2010 16:29