ประกาศขยายเวลานิรโทษกรรม การแจ้งครอบครองกัญชา Print
Written by งานคบส   
Friday, 10 May 2019 17:06

 ประกาศขยายเวลานิรโทษกรรม   การแจ้งครอบครองกัญชา  ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562  ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562  สามารถแจ้งครอบครองได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

ห้อง One Stop Service Center  ชั้น  1  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

1.พรบ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับ 7  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Cannabis 7_2562.PDF

2. แนวทางการแจ้งครอบครองกัญชา  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Cannabis1(1).pdf

3. แนวทางปฏิบัติ และเตรียมสถานที่ในการปลูก  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Cannabis3.pdf

4. แนวทางพิจารณาให้ปลูกกัญชา www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Cannabis4.pdf

5. แนวทางการขออนุญาตปลูกเพื่อวิจัย (ร่วมกับหน่วยงานรัฐ) www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Cannabis5.pdf

6. แบบการแจ้งครอบครองกลุ่มที่ 1 www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Cannabis form2_ 1.pdf

7.แบบการแจ้งครอบครองกลุ่มที่ 2 (กลุ่มผู้ป่วย) www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Cannabis form2_ 2.pdf

8. แบบการแจ้งครอบครองกลุ่มที่ 3 www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Cannabis form2_ 3.pdf

9. หนังสือแจ้งออกใบรับรองแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/canabis8.pdf

***แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ ฯ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Scan(6).pdf

Last Updated on Tuesday, 14 May 2019 14:46