รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Thursday, 13 June 2019 10:34

 www.amno.moph.go.th/amno_new/files/prakat poorroposoto.pdf รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ