รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1(พนักงานราชการ) Print
Written by นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร   
Friday, 14 June 2019 13:48

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/prakat(3).pdf รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1(พนักงานราชการ)