ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ Print
Written by ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ   
Wednesday, 03 July 2019 16:56

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/def.pdf ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ