ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ Print
Written by งานคบส   
Friday, 05 July 2019 13:37

 ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ

     ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม) ต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจากผู้อนุญาต หากท่านประสงค์จะประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้ยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ณ ห้อง One stop service ชั้น 1 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

1. แผงผังการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ให้บริการ

2. กรอบแนวทางการปฏิบัติงานและแผนผังการดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนรับเอกสารและออกใบอนุญาต

3.คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สพส.1

4.แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานประกอบเพื่อสุขภาพเพื่อขออนุญาต

5.แบบตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่อพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ

6.กฎกระทรวงค่าธรรมเนียมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

Last Updated on Friday, 05 July 2019 15:11