แจ้งอนุมัติแผนการดำเนินงานงบค่าเสื่อม 2555 Print
Written by งานพัสดุ   
Monday, 20 February 2012 15:28

                    ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขออนุมัติแผนการดำเนินงานงบค่าเสื่อม   ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้กับหน่วยงานในสังกัด และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี ได้แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณตามแผนการดำเนินงานแล้ว   มีรายละเอียดดังนี้

๑.      งบดำเนินงาน ระดับหน่วยบริการ (๔๐%) ได้โอนเงินงบประมาณให้กับหน่วยบริการแล้ว

๒.      งบดำเนินงาน ระดับเขต (๓๐%) ยังรอแจ้งการโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลาง

๓.      งบดำเนินงาน ระดับจังหวัด (๒๐%) ยังรอแจ้งการโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลาง

คู่ฉบับ

 
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงให้หน่วยงานในสังกัดที่ได้รับอนุมัติ     ตามแผนดังกล่าว ในส่วนการจัดสรรระดับหน่วยบริการ (๔๐%) สามารถดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ ๑๑๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน     ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้ ให้หน่วยบริการรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ และรายงานผลการดำเนินงาน ทางเว็ปไซต์ www.nhso.go.th > สำหรับผู้ให้บริการ > บริการ online > ระบบรายงาน  การใช้จ่ายงบลงทุน ด้วย หน่วยบริการสามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดแผนดำเนินงานงบค่าเสื่อมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ทางเว็ปไซต์ www.amno.moph.go.th > เอกสารหนังสือราชการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด

แจ้งอนุมัติแผนการดำเนินงานงบค่าเสื่อมฯ  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/1(2).pdf

งบดำเนินงาน ระดับจังหวัด (20%) www.amno.moph.go.th/amno_new/files/20.pdf

งบดำเนินงาน ระดับเขต (30%) www.amno.moph.go.th/amno_new/files/30.pdf

 

 

Last Updated on Monday, 20 February 2012 15:40