การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายร่วมจ่าย 30 บาท Print
Written by งานประกันสุขภาพ   
Monday, 08 October 2012 14:58

ถึง ผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพ ทุก รพ. ครับ !

       ตามที่ นโยบายเร่งด่วนเรื่องการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท ที่รัฐบาลได้ให้นโยบายและได้ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งหนังสือสั่งการ    รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานไปแล้วนั้น  ซึ่งทางสนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สนย. ได้ดำเนินการและกำกับติดตามโดยได้จัดทำเวปไซด์เพื่อติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อนำไปแก้ไขต่อไป นั้น

       ในการนี้ จึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามที่จัดทำขึ้นในเวปไซด์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง        ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์  โดยให้เริ่มกรอกข้อมูลตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายน เป็นต้นไป  ส่วนรายละเอียดและวิธีบันทึกข้อมูลดังกล่าว ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายอภิชาติ  วุฒิเสลา)
  นายทะเบียนจังหวัด

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Reporting on the implementation of the policy to pay 30 Baht.pdf

Last Updated on Monday, 08 October 2012 15:18