การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 Print
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Monday, 29 October 2012 14:21

                   ขอให้ทุก รพท./รพช./สสอ.จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ส่งภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขwww.amno.moph.go.th/amno_new/files/NONUC 57.rar

Last Updated on Monday, 29 October 2012 14:42