ตัวชี้วัด 25 ข้อ Print
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Thursday, 24 January 2013 10:18

ขอให้ทุกหน่วยบริการ จัดทำแผนงาน/โครงการ สอดคล้องกับตัวชี้วัด 25 ข้อwww.amno.moph.go.th/amno_new/files/KPI56(3).doc

Last Updated on Thursday, 24 January 2013 15:36