แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ เขตตรวจราชการที่ ๑๐ Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 07 February 2013 10:54

                    ขอให้ทุก รพท./รพช./สสอ./รพ.สต. ถ่ายระดับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙  เขตตรวจราชการที่ ๑๐    ราละเอียดตามไฟล์แนบ   www.amno.moph.go.th/amno_new/files/plan56(1).xls   และ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/strategy(1).pdf