รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2555 Print
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Thursday, 18 April 2013 09:34

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2555 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ กพร. (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Satisfaction55.pdf

Last Updated on Friday, 19 April 2013 15:02