แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฯ(GPP) ประจำปี 2557 Print
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Thursday, 17 April 2014 14:21

 

ไฟล์แบบจัดเก็บ GPP ประจำปี 2557 (ข้อมูล 1 มกราคม - ธันวาคม 2556)

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/GPP2557.XLS

 

ไฟล์ข้อมูล GPP ปี 2556 (ข้อมูล 1 มกราคม - ธันวาคม 2555) 

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Old_Data_GPP2556.rar

Last Updated on Thursday, 17 April 2014 14:24