เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับอำเภอใหม่ 2554 Print
Written by กลุ่มงานควบคุมโรค   
Tuesday, 11 January 2011 08:45

 

กลุ่มงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

             ขอเชิญบุคคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับอำเภอใหม่

ปีงบประมาณ 2554 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/cdc(6).pdf

Last Updated on Tuesday, 11 January 2011 19:46