ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคไข้เลือดออก Print
Written by กลุ่มงานควบคุมโรค   
Monday, 28 March 2011 10:17

กลุ่มงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคไข้เลือดออก  ที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ( Outbreak Conferrence )  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้www.amno.moph.go.th/amno_new/files/cdc(8).pdf

Last Updated on Monday, 28 March 2011 10:34