การอบรมเชิงปฏิบัติการการวินิจฉัยโรค ให้รหัสโรคและใช้Coding guidelines Print
Written by สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT)   
Wednesday, 20 June 2012 14:49

ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลผู้ป่วยนอกประจำหน่วยบริการทุกแห่งใน ทุกสังกัดของจังหวัดอำนาจเจริญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวินิจฉัยโรค ให้รหัสโรคและใช้Coding guidelines for PCU ในวันที่ ๑๐-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมฝ้ายขิดและโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ดูรายละเอียดหน้าเวบต์ไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยหมดเขตส่งรายชื่อภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.

Download

Last Updated on Thursday, 21 June 2012 14:41