ขอเลื่อนประชุมเชิงปฏิบัติการพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ Print
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Friday, 10 May 2013 14:30

     อ้างถึงหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ อจ ๐๐๓๒.๐๐๓/ว ๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดติดภารกิจด่วน จึงขอเลื่อนการประชุมฯเป็นวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามรายละเอียดไฟล์แนบ

 

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/meeting_data-220556.pdf

Last Updated on Friday, 10 May 2013 14:35