ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี ๒๕๕๗ Print
Written by งานประกันสุขภาพ   
Tuesday, 21 May 2013 09:59


 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

 

 

 

        ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จะจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี ๒๕๕๗  ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๖      เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณาพันธ์   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการทุกประเภทให้แก่ผู้รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทุกแห่ง ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลของทุกอำเภอ ตัวแทนหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลทุกแห่ง  และตัวแทนศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ  ให้เข้าใจและสามารถดำเนินงานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้www.amno.moph.go.th/amno_new/files/meeting 57.rar

 

 


 

Last Updated on Tuesday, 21 May 2013 10:08