ขอเชิญประชุม คปสจ. ครั้งที่ 5/2562 Print
Written by ชญานิศา นารีวงศ์   
Thursday, 30 May 2019 11:15
ขอเชิญคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอำนาจเจริญ
ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 70/2562 ลงวันที่ 16 พ.ค. 2562 
 
ประชุม คปสจ. ครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารประชุมตามลิงค์
drive.google.com/drive/folders/1JWRJ_d79AvFWBNpepD4lvVcSUhD3Zbn_
 
หนังสือเชิญประชุม รายละเอียด 
Last Updated on Thursday, 30 May 2019 11:36