ขอเชิญประชุม คปสจ. ครั้งที่ 7/2562 Print
Written by ชญานิศา นารีวงศ์   
Friday, 26 July 2019 15:48

 ขอเชิญคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอำนาจเจริญ ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 70/2562 ลงวันที่ 16 พ.ค. 2562 

 
ประชุม คปสจ. ครั้งที่ 7/2562 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
หนังสือเชิญประชุม
Last Updated on Monday, 23 December 2019 12:46