ขอเชิญประชุมวิชาการ “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” Print
Written by พยนต์ ยืนยง (ICT)   
Thursday, 28 October 2010 12:00

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง

      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอเชิญ ท่านหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมวิชาการ “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”  ผ่านระบบการประชุมทางไกล  ณ ห้องประชุมคณาพันธ์   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

เอกสาร 1


Last Updated on Friday, 29 October 2010 09:52