รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 12/2560 Print
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Monday, 29 January 2018 10:35

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่  12/2560

วันที่  29  ธันวาคม 2560 ณ  ห้องประชุมคณาพันธ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ