แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เข้าสอบ การให้รหัสโรค ICD-10 วันที่ ๑๘ กพ.๕๗ Print
Written by สุโพชฌงค์   
Thursday, 16 January 2014 01:42
เรียนเจ้าหน้าที่ผู้เข้าสอบ การให้รหัสโรค ICD-10 วันที่ ๑๘ กพ.๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ข้อสอบมีทั้งหมด ๕๐ ข้อ(ข้อละ ๒ คะแนน) เวลา ๑.๓๐ ชั่วโมง เข้าสอบ ณ ห้องประชุมชั้นหนึ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
Last Updated on Wednesday, 22 January 2014 00:10