แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 43แฟ้ม เดือนมกราคม2557 Print
Written by Narongchai k. (ICT)   
Monday, 24 February 2014 10:23

 แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 43แฟ้ม เดือนมกราคม2557

 

 
alt
 
รายชื่อหน่วยบริการที่ยังค้างส่ง
 
04121 รพ.สต.บ้านบุ่งเขียว หมู่ที่ 03 ตำบลโคกก่ง
04137 รพ.สต.บ้านโพนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลไม้กลอน
04138 รพ.สต.บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 06 ตำบลพระเหลา
04146 รพ.สต.บ้านหัวตะพาน หมู่ที่ 08 ตำบลหัวตะพาน
 04147 รพ.สต.บ้านคำพระ หมู่ที่ 03 ตำบลคำพระ
 04148 รพ.สต.บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 05 ตำบลคำพระ
 04155 รพ.สต.บ้านหนองยอ หมู่ที่ 03 ตำบลจิกดู่
 04156 รพ.สต.บ้านจิกคู่ หมู่ที่ 05 ตำบลจิกดู่
 04158 รพ.สต.ดงมะยาง หมู่ที่ 01 ตำบลดงมะยาง
04168 รพ.สต.บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 05 ตำบลโคกกลาง
13891 รพ.สต.บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 ตำบลลือ
23216 รพ.สต.หนองคล้า หมู่ที่ 09 ตำบลเสนางคนิคม
23743 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ชุมชนโคกจักจั่น
10703 รพ.อำนาจเจริญ
10987 รพ.พนา
77769 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ หอนาฬิกา
 
                                                                 ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557  (เวลา 10:40น.)

 

Last Updated on Tuesday, 25 February 2014 10:41