ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของ รพ.สต. Print
Written by สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT)   
Friday, 18 April 2014 07:38

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ในส่วนของ รพ.สต.  Download
เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ให้ส่งข้อมูลที่ http://ict.moph.go.th/project/survey/read.php
ภายในวันที่ 25 เมษายน 2557 เพื่อเป็นข้อมูลในเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรเงิน
งบประมาณ งวดที่ ๒/๒๕๕๗ ตามหนังสือที่ได้แจ้งไปแล้ว

Last Updated on Friday, 18 April 2014 08:13