การปรับปรุงการพิมพ์บัตรประกันสุขภาพ Print
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Monday, 17 May 2010 10:41

แจ้งให้สถานบริการทุกแห่ง..ทำการ Download report เพื่อการปรับปรุงลายเซ็นรัฐมนตรี สาธารณสุขคนใหม่(กรณีที่ต้องการ พิมพ์บัตร ให้ประชาชน)

Last Updated on Monday, 17 May 2010 10:42