เอกสารประกอบการตรวจประเมินคุณภาพข้อมูลเวชระเบียน การวินิจฉัยโรค และการให้รหัส ICD10 ประจำปี 2561 Print
Written by สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT)   
Friday, 05 January 2018 10:06

เอกสารประกอบการตรวจประเมินคุณภาพข้อมูลเวชระเบียน การวินิจฉัยโรค และการให้รหัส ICD10 ประจำปีงบประมาณ 2561 ตาม PA "ร้อยละของอำเภอและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล"

link www.amno.moph.go.th/amno_new/attachments/4651_Audit-ICD10-ICT-2561.rar