แจ้งหน่วยบริการ up version HOSxP_PCU 3.61.5.30 Print
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Thursday, 31 May 2018 09:02

 แจ้งหน่วยบริการ up version HOSxP_PCU 3.61.5.30  เพื่อใช้ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม  Download ได้ที่  http://cloud2.hosxp.net/

Last Updated on Thursday, 31 May 2018 09:03