แจ้งทุกหน่วยบริการ UPDATE HOSXP_PCU 3.61.12.5 Print
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Monday, 17 December 2018 09:35

 แจ้งทุกหน่วยบริการ UPDATE version  HOSXP_PCU เป็น version 3.61.12.5 ตาม link นี้

Download

Last Updated on Monday, 17 December 2018 10:29