จังหวัดอำนาจเจริญ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมัชชาสุขภาพ ๒๕๕๓ Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 05 August 2010 11:40

     

                 เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๓  นายวิรัตน์  พุ่มจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุจังหวัดอำนาจเจริญ    ในฐานะที่ปรึกษาสมัชชาสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ   เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ  ณ  ห้องประชุมเล็ก  ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

                      ๑.กำหนดจัดกิจกรรมถอดบทเรียนการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ  ประเด็น นาข้าวปลอดภัย ในวันที่  ๒๕ สิงหาคม   ๒๕๕๓ ที่อำเภอชานุมาน และ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่อำเภอลืออำนาจ

                     ๒.ที่ประชุมมอบหมายให้ คณะทำงานฯ(นายนภัทร งามเถื่อน นายสมเกียรติ  ธรรมสาร นายบุญยง สาระ) เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ภาคอีสาน ในวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๓ ณ โรงแรมขวัญมอ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

alt

ข่าว : นายนภัทร  งามเถือน

 

ภาพ : นายศักดา  บุญเฉลียว งาน ICT สสจ.อำนาจเจริ

Last Updated on Monday, 14 November 2011 19:30