พัฒนาสมวัย สุขอนามัยสมบูรณ์ ประเทศชาติเข้มแข็ง Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Tuesday, 12 October 2010 16:28

           เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานใน พิธีเปิดการประชุม โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขอนามัยของเด็กปฐมวัย ในศูนย์เด็กน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น ๔ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โดยมี นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานการจัดประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐๗ คน ประกอบด้วย นักวิชาการศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาสาสมัครสาธารณสุข จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖๙ แห่ง วิทยากรในการประชุม ได้รับเกียรติจากศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี งบประมาณจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

             อนึ่งในการนี้ นายแพทย์นริศ เพชรบ่อใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม   ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ด้วย

alt

ภาพ / ข่าว  : นายศักดา  บุญเฉลียว ศูนย์ ICT