แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 6 ม.ค.2559 Print
Written by สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT)   
Thursday, 31 August 2017 09:29

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ณ 6 ม.ค.2559

Last Updated on Thursday, 31 August 2017 09:31