คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 17/2562 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 Print
Written by กลุ่มงานนิติการ   
Thursday, 07 February 2019 10:17

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Pdf2.pdf

คำสังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 17/2562 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มอบหมายการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

(แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ฯ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/PDF2(1).pdf )

Last Updated on Thursday, 07 February 2019 14:05