ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 5-6 รพ.สต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (8 ก.ย.58) Print
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Wednesday, 09 September 2015 11:05

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้าน ระดับ 5-6 ณ รพ.สต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ราคากลาง 1,076,200 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

Last Updated on Wednesday, 09 September 2015 11:06