ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ (ฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม) สสจ.อจ (10 ก.ย.2558) Print
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Thursday, 10 September 2015 10:28

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ (ฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ราคากลาง 1,424,900 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)