ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.นาแต้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (10 ก.ย.58) Print
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Tuesday, 15 September 2015 11:35

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ณ รพ.สต.นาแต้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ราคากลาง 2,758,500 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

Last Updated on Tuesday, 15 September 2015 11:41