ประกาศประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 350 กิโลวัตต์ (22 ก.ย.2558) Print
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Friday, 25 September 2015 14:35

ประกาศประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า  350  กิโลวัตต์  จำนวน  1  เครื่อง  ราคากลาง  645,000  บาท  (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)