แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วไป พ.ศ.2559 Print
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Monday, 10 October 2016 14:16

 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วไป พ.ศ.2559