แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจ Print
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Monday, 22 July 2019 15:19

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Practrice 1.pdf