รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562 Print
Written by กลุ่มงานนิติการ   
Wednesday, 10 July 2019 09:49

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/pdf1 62.pdf  

Approve  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/NITI_4.pdf

 

Last Updated on Wednesday, 10 July 2019 13:53