ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. Print
Written by นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร   
Tuesday, 26 March 2019 10:15

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/kud28032562.pdf ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผอ.รพ.สต.

Last Updated on Thursday, 28 March 2019 09:33