ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Thursday, 18 June 2020 12:55

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/6_2Publish-Coronavirus2019.pdf ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

Last Updated on Thursday, 18 June 2020 12:57