แบบฟอร์มประเมินผลงานวิชาการ เลื่อนระดับชำนาญการ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (อัพเดท) Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Tuesday, 27 October 2020 14:10

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Pramern.pdf แบบฟอร์มประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (อัพเดท)