แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Friday, 04 December 2020 15:52

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป